Trimethylsilyl 3,5-dimethoxy-4-(trimethylsilyloxy)benzoate

Trimethylsilyl 3,5-dimethoxy-4-(trimethylsilyloxy)benzoate