Diethyl 2,6-dimethyl-4-phenyl-3,5-pyridinedicarboxylate

Diethyl 2,6-dimethyl-4-phenyl-3,5-pyridinedicarboxylate