Methyl p-(2-oxo-5-phenoxymethyl-3-oxazolidinyl)benzoate

Methyl p-(2-oxo-5-phenoxymethyl-3-oxazolidinyl)benzoate