3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(O-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(O-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone