3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(p-Ethoxyphenyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone