2-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)-3,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one

2-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)-3,7-dimethoxy-4H-chromen-4-one