2-Chloro-4,6-bis(4-methoxyphenyl)pyrimidine

2-Chloro-4,6-bis(4-methoxyphenyl)pyrimidine