Benzene, 1,3-bis(4-phenyl-1,3-butadiynyl)-

Benzene, 1,3-bis(4-phenyl-1,3-butadiynyl)-