2-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4-phenylquinoline

2-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4-phenylquinoline