ethyl 6-chloro-2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate

ethyl 6-chloro-2-methyl-4-phenylquinoline-3-carboxylate