2-nitro-7-(2-phenylethynyl)fluoren-9-one

2-nitro-7-(2-phenylethynyl)fluoren-9-one