4-(4-Fluorophenyl)-2,6-diphenylpyridine

4-(4-Fluorophenyl)-2,6-diphenylpyridine