1-Diphenylmethylsilyloxynonane

1-Diphenylmethylsilyloxynonane