Ethyl 6-bromo-5-methoxy-1-methyl-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate

Ethyl 6-bromo-5-methoxy-1-methyl-2-[(phenylsulfanyl)methyl]-1H-indole-3-carboxylate