ethyl 5-methoxy-2-methyl-1-(3-methylphenyl)indole-3-carboxylate

ethyl 5-methoxy-2-methyl-1-(3-methylphenyl)indole-3-carboxylate