N-(4-methylphenyl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide

N-(4-methylphenyl)-3-(4-phenylpiperazin-1-yl)propanamide