1,4,6-Triphenyl-2-pyridone

1,4,6-Triphenyl-2-pyridone