Ethyl 2-amino-5-[2-naphthylthio]benzoate

Ethyl 2-amino-5-[2-naphthylthio]benzoate