9-(4-Nitrophenylethynyl)anthracene

9-(4-Nitrophenylethynyl)anthracene