4-(2-Benzoyloxyethylamino)-2-methyl-1-oxo-1,2-dihydrophthalazine

4-(2-Benzoyloxyethylamino)-2-methyl-1-oxo-1,2-dihydrophthalazine