Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-

Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]-