9-Phenyl-10-trifluoromethylanthracene

9-Phenyl-10-trifluoromethylanthracene