1,4-Bis(4-methylphenylthio)benzene

1,4-Bis(4-methylphenylthio)benzene