4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methoxy-6-phenylpyrimidine

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-methoxy-6-phenylpyrimidine