2,3,4,5-Tetra(trifluoromethyl)furane

2,3,4,5-Tetra(trifluoromethyl)furane