3-Chloro-2-methyl-6,7-diphenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine

3-Chloro-2-methyl-6,7-diphenylimidazo[1,2-b][1,2,4]triazine