2-Naphthyl 9-phenanthryl ether

2-Naphthyl 9-phenanthryl ether