Ethyl 8-benzhydryl-1-naphthoate

Ethyl 8-benzhydryl-1-naphthoate