5-(1-Naphthyloxymethyl)-3-(2-pyridyl)-2-oxazolidone

5-(1-Naphthyloxymethyl)-3-(2-pyridyl)-2-oxazolidone