Trimethylsilyl 3-bromo-4,5-dimethoxybenzoate

Trimethylsilyl 3-bromo-4,5-dimethoxybenzoate