ethyl 2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate

ethyl 2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate