Trimethylsilyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)benzoate

Trimethylsilyl 2-(2,5-difluorobenzoyl)benzoate