2,6-Dimethyl-4-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine

2,6-Dimethyl-4-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine