3-(2-Naphthyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone

3-(2-Naphthyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone