1-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane

1-Dimethyl(phenyl)silyloxytridecane