4-Methyl-2-(2-nitro-5-piperidin-1-yl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one

4-Methyl-2-(2-nitro-5-piperidin-1-yl-phenyl)-2H-phthalazin-1-one