Phenanthrene, 9-(1-naphthalenylmethyl)-

Phenanthrene, 9-(1-naphthalenylmethyl)-