10-Ethyl-3-chloro-7-acetamino-phenothiazine

10-Ethyl-3-chloro-7-acetamino-phenothiazine