Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-2-(1,3-thiazol-2-ylamino)propanoate

Methyl 3,3,3-trifluoro-2-[(4-fluorobenzoyl)amino]-2-(1,3-thiazol-2-ylamino)propanoate