3-(O-Chlorophenyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone

3-(O-Chlorophenyl)-5-(p-tolyloxymethyl)-2-oxazolidone