5-(p-Aminophenyl)-4-(1-naphthyl)-2-thiazolamine

5-(p-Aminophenyl)-4-(1-naphthyl)-2-thiazolamine