2-(Methylthio)-4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridine-3-carboxamide

2-(Methylthio)-4-(4-methylphenyl)-6-phenylpyridine-3-carboxamide