3-(4-Chlorophenyl)-5-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one

3-(4-Chlorophenyl)-5-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one