5-(p-Chlorophenoxymethyl)-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone

5-(p-Chlorophenoxymethyl)-3-(O-tolyl)-2-oxazolidone