6-Chloro-3-[4-chlorophenyl]-7-methoxy-1-methylnaphthalene

6-Chloro-3-[4-chlorophenyl]-7-methoxy-1-methylnaphthalene