2,3,5-Trichloro-4-(propylsulfonyl)pyridine

2,3,5-Trichloro-4-(propylsulfonyl)pyridine