5,8-Diphenoxypyrido(2,3-d)pyridazine

5,8-Diphenoxypyrido(2,3-d)pyridazine