2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dinitro-2H-indazole

2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dinitro-2H-indazole