[2-(1-Butoxyethoxy)ethyl]benzene

[2-(1-Butoxyethoxy)ethyl]benzene