3-(p-Nitrophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone

3-(p-Nitrophenyl)-5-phenoxymethyl-2-oxazolidone